BRT נתניה


BRT נתניה (2008-)

מזמין – נ.ת.ע

אומדן ביצוע - .41,000,000 ₪ 

תיאור הפרויקט:

תכנון מערכת הסעת המונים BRT בנתניה. אורך המערך הינו 8 ק"מ, שכולל תכנון נתיבים נפרדים ותחנות למערך BRT והשלמת סלילה לכל חתך הכביש.

היקף השירותים: תכנון מוקדם, סופי ומפורט.


גלריית הפרוייקט

מערכות להסעת המונים

צרו עימנו קשר!

Cinque Terre